Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08105744
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1224
5540
30519
161146
8105744
Your IP: 34.231.21.83
2020-05-30 02:40

บทที่ 6 เยาวชนผู้ประกาศข่าวดีบทที่ 6 เยาวชนผู้ประกาศข่าวดี

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกบอกได้ว่าการประกาศข่าวดีคืออะไร
      2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงผลดีของการประกาศข่าวดี
      3. เพื่อให้สมาชิกเรียนรู้ชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
1. ถามสมาชิกว่า ในพระคัมภีร์มีตอนใดบ้างที่กล่าวถึงเด็ก
2. ให้ผู้นำเสนอคำสอนโดยให้เด็ก ๆ ได้แสดงละคร เรื่องพระเยซูเจ้ากับเด็กเล็ก ๆ (มธ. 19:14) โดยผู้นำแบ่งบทบาทให้กับสมาชิกแต่ละคน และให้ซักซ้อมกับสมาชิกสัก 1 รอบ แล้วจึงค่อยดำเนินการแสดงจริง
ผู้แสดง      1. พระเยซูเจ้า   2. บรรดาศิษย์    3. เด็ก   4. ประชาชน
“ขณะนั้น มีผู้นำเด็กเล็ก ๆ มาให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่า คนเหล่านั้น  พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้”


3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 มีความคาดหวังให้เยาวชนเป็นผู้ร่วมงานการประกาศข่าวดี ในข้อที่ 21 โดยเล็งเห็นว่าเยาวชนคือ “ผู้เปิดขอบฟ้าใหม่เพื่อออกไปประกาศข่าวดี” ดังนั้นพันธกิจของพระศาสนจักรจึงต้อง
1. เน้นการประกาศข่าวดีแก่เด็กและเยาวชน โดยอบรมพวกเขาให้เป็นผู้นำ  และมีวิิจารณญาณรอบคอบมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วที่ส่งผลกระทบต่อศาสนา
2. ต้องให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดในชีวิตของพระศาสนจักร เสริมชีวิตชีวาแก่กลุ่มงานรับใช้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้พวกเขาได้สัมผัส และมีส่วนริเริ่มงานธรรมทูตในสังฆมณฑลหรือในสถานที่อื่น ๆ
3. ช่วยให้บรรดาเยาวชนบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อ พร้อมเป็น “ผู้จาริกประกาศความเชื่อ”มีความชื่นชมยินดีที่จะนำพระเยซูเจ้าไปตามท้องถนน ตามสี่แยกและในทุกมุมโลก เด็กและเยาวชน เป็นผู้เรียกร้องพระศาสนจักรให้ต้องตื่นตัวและมีความหวังเพิ่มขึ้น เพราะพวกเขาเป็นปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ เราต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการและต่อเนื่อง โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ฯลฯ โดยเน้นการรับฟังเข้าใจ ให้โอกาสและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พวกเขา

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกไตร่ตรองละครพระคัมภีร์ จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ. 19:13-14) เรื่องพระเยซูเจ้ากับเด็กเล็ก ๆ
    ขณะนั้นมีผู้นำเด็กเล็ก ๆ มาให้พระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพร แต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
      1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (มีคนพาเด็ก ๆ มาหาพระเยซูเจ้า แต่ศิษย์ห้าม     ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าพบ แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้พาเด็ก ๆ   มาพบเพราะพระองค์ทรงรักเด็ก ๆ)
      2)  เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ภูมิใจ ดีใจที่พระเยซูเจ้าทรงรักเด็ก ๆ อยากกอดพระเยซูเจ้า)
      3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (รู้ว่าพระเยซูเจ้ารักเราทุกคน รักพระเยซูเจ้ามากขึ้น ภูมิใจที่ได้รู้จักพระเยซูเจ้า และจะบอกเล่าให้เพื่อนรู้ว่าพระเยซูเจ้ารักเรา)
      4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (ไม่รู้ว่ามีคนรักเรา ใช้ชีวิตแบบไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีใครสนใจเรา เราจึงไม่สนใจคนอื่น)
      5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร(ให้เด็ก ๆ ได้พิจารณาตนเอง แล้วแบ่งปันคำตอบของตนต่อกลุ่มใหญ่ เช่น เป็นเด็กดีให้พระเยซูเจ้าดีใจ จะรักพระเยซูเจ้า และจะพาเพื่อนมารู้จักพระเยซูเจ้าให้มากขึ้น....)
      6) การเรียนรู้เรื่อง เยาวชนผู้ประกาศข่าวดี และการอ่านพระคัมภีร์ (มธ. 19:14) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (รู้ว่าพระเยซูเจ้ารักเราทุกคน เราจึงต้องรักพระองค์ให้มากขึ้นและต้องประกาศข่าวดีนี้ให้ทุกคนได้รับรู้และมารักพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับพวกเรา)

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คริสตชนทุกคน เป็นต้นสมาชิกเองได้เป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้คนอื่นได้รู้จักพระเยซูเจ้า
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี